מינהל קהילתי תלפיות מזרח וארנונה הצעירה

תושבים
0

סה"כ התושבים המתגוררים בתחומי המינהל

עולים
0

מרבית העולים מוצאם במדינות ברית המועצות לשעבר, ארה"ב וצרפת

משפחות צעירות
% 0

לעומת הממוצע העירוני – 33.57%

תלמידים
0

2.4% מכלל התלמידים בעיר

מתגוררים בדירה בבעלותם
% 0

33.4% מהתושבים בשכונה מתגוררים בשכירות.

בחירות למינהלים הקהילתיים - איך זה עובד?

בראש כל מינהל קהילתי עומדת הנהלה שמובילה את הארגון, מגבשת את החזון השכונתי, עוזרת ליישמו ואחראית לערב את התושבים בתהליכי קבלת ההחלטות.

ההנהלה מורכבת מחמישה עשר חברים, מתוכם:

תשעת נבחרי הציבור התושבים, שתפקידם חיוני ביותר בהובלת המינהל , נבחרים על ידי תושבי השכונה בתהליך בחירות פורמלי/קהילתי. הבחירות נערכות אחת לחמש שנים, כאשר הבחירות הקרובות ייערכו ב-06.07.2021. זוהי ההזדמנות הטובה ביותר עבור תושבי העיר לגלות מעורבות ישירה בקהילה, ולעזור להחליט איך ייראו החיים בשכונה בשנים הקרובות.

גורמים עירוניים מרכזים את מהלך הבחירות הרחב שמתנהל בכל המינהלים הקהילתיים בעיר, כאשר הובלת תהליך הבחירות בכל שכונה נעשית על ידי ועדה מקומית בלתי תלויה.

כל מינהל קהילתי יחולק לאזורי בחירה (עד תשעה אזורים), בהתאם להחלטת הועדה המקומית. 

כל תושב יוכל להתמודד רק באזור הבחירה בו הוא גר.

המינהל הקהילתי תלפיות מזרח מחולק ל-5 אזורי בחירה, בכל אזור בחירה מספר שונה של נציגים על פי החלטת ועדת הבחירות המקומית.

  • אזור אחד: 2 נציגים; הצבעה לנציג 1
  • אזור שתיים: 2 נציגים; הצבעה לנציג 1
  • אזור שלוש: 2 נציבים; הצבעה לנציג 1
  • אזור ארבע: נציג אחד; הצבעה לנציג 1
  • אזור חמש: 2 נציגים; הצבעה לנציג 1
 
 
בדקו את אזור הבחירה שלכם לפי הרחוב בטבלת אזורי הבחירה 
 
לנוחיותכם מפה מפורטת לפי שמות הרחובות 
 
תושבים מספרים על יוזמות ייחודיות בשיתוף המינהל הקהילתי אשר שינו את החיים של כולנו.
  
החלטת הועדה המקומית בנושא שיריון נשים: 3
מקומות לנשים בהנהלה, כך שהמקום הראשון ישוריין בהתאם להוראות התקנון כפי שנקבע
בישיבת הועדה. בשני המקומות הנוספים ישוריינו שתי מועמדות אשר תקבלנה את מספר
הקולות הגבוה ביותר מבין שאר הנשים, ובהתאם לאזור הבחירה בו התמודדו. יוער כי
השיריון ייעשה רק בכפוף לכך שלא תיבחרנה 3 נשים, ועד הגעה לסך כולל של 3 נציגות
בהנהלה בסך הכל
כלומר, ככל שלא תיבחר אף אישה – ישוריינו 3 מקומות
לנשים בהנהלה, ככל שתיבחר אישה אחת, ישוריינו שני מקומות לנשים בהנהלה )נוסף על זו
שנבחרה( וככל שתיבחרנה 2 נשים, ישוריין מקום אחד לנשים בהנהלה )נוסף על אלו
שנבחרו( ככל שתיבחרנה 3 נשים, לא ייעשה כל שימוש במנגנון השיריון המתואר. יצוין כי
שיריון המקומות לנשים יתבצע על חשבון הגברים שיקבלו את מספר הקולות הנמוך ביותר
מאיזור הבחירה הרלוונטי
.

על אף האמור
לעיל, ובשל העררים, הוועדה דנה פעם נוספת בסוגיית שיריון הנשים, והוחלט על קבלת
העררים באופן חלקי, כפי שיפורט להלן. הוועדה החליטה, פה אחד, כי שיריון הנשים
יוגבל למקום אחד לאישה באיזור בחירה – כך שלא יבוצעו שני שיריונים לנשים באותו
איזור בחירה
)קרי, ככל שיעלה צורך בשיריון מקומות לנשים, ישוריינו מספר
המקומות הנדרש עד מקסימום 3 שיריונים, אך בכל איזור ישוריין רק מקום אחד לאישה.

קלפיות

בית הכנסת

דוד רזיאל 29

8:00-22:00

לא נגיש

מבנה המינהל, קומה 2

עולי הגרדום 13

8:00-22:00

נגיש

מרכז מסחרי

דוב גרונר 3

12:00-14:00

נגיש

סמוך לקופת חולים כללית

קדושי בבל 22

15:00-17:00

לא נגיש

פארק אתגרי גרשון אבנר

גרשון אבנר 1

18:00-20:00

נגיש

תלפיות מזרח - מורשת אברהם

אדם 22

8:00-22:00

נגיש

מרכז ספורט

דוד רזיאל 48

8:00-22:00

נגיש

תלפיות מזרח - שלוחת ארנונה

ישראל אלדד 11

8:00-22:00

נגיש

ועדות הבחירות

על הליך הבחירות במינהלים הקהילתיים מפקחות וועדות המורכבות מנציגי ציבור ועירייה, שתפקידן לקבל החלטות שונות הנוגעות לבחירות, ולהוות ועדות ערר במקרים של אי הסכמה מצד התושבים. לכל מינהל קהילתי קיימת ועדה מקומית המפקחת על הבחירות בו, לצד ועדת הבחירות המרכזית האחראית לכלל הליך הבחירות בעיר.

ועדות הבחירות
המקומיות
ועדת הבחירות
המרכזית

על המינהל

המנהל הקהילתי ע"ש שאלתיאל הוא הארגון המוביל בתלפיות מזרח וארנונה הצעירה למתן שירותי חינוך, תרבות ופנאי לכלל התושבים. המינהל מוביל תהליכים של בינוי קהילה, שיתוף ציבור ומפתח רשתות תקשורת קהילתיות עם תושבי השכונה באמצעות ועדות ציבוריות ופלטפורמות נוספות. המינהל מפעיל שירותים של מעונות יום, צהרונים, חוגים ומרכז ספורט. המינהל מוביל פעילות בתחומי החינוך הבלתי פורמאלי לנוער, משפחות צעירות, תרבות ופנאי לכלל התושבים, קליטת עליה, רווחה וגיל שלישי. המינהל פועל ב-7 מבנים ברחבי השכונה ומעסיק למעלה מ-200 עובדים.

פורסמו רשימות המועמדים!

באפשרותכם לצפות ברשימת המועמדים למנהל קהילתי זה בלחיצה על הכפתור
או על ידי גלילה לתחתית הדף. לחצו על מועמד/ת כדי לקבלת מידע נוסף לגביהם/ן

חזון המינהל הקהילתי ומטרותיו

המנהל הקהילתי ע"ש שאלתיאל הוא הארגון המוביל בתלפיות מזרח וארנונה הצעירה למתן שירותי חינוך, תרבות ופנאי לכלל התושבים בשותפות עם גורמי הממסד השכונתיים העירוניים והלאומיים.
המנהל הקהילתי חותר לעיצוב וקידום הקהילה כחברה אזרחית פלורליסטית, אחראית ומעורבת ציבורית המשלבת ותיקים ועולים, תוך כדי מימוש הפוטנציאל הטמון בתושבים למנהיגות ולקיחת אחריות קהילתית.

 

"יעוד המינהל הקהילתי"- מקום להזדמנויות עבור קהילת תלפ"ז וארנונה הצעירה

יצירת מגוון פעולות המחזקות את החוסן הקהילתי, תחושת השייכות והמשמעות, תוך מתן הזדמנויות למעורבות, אחריות ויוזמה, בשותפות עם מגוון קהילות, קבוצות ופרטים.

שכונות המינהל

תלפיות מזרח

נוסדה בשנת 1974ומונה כ – 16,900 תושבים/ות, אוכלוסייה  פלורליסטית, מעמד סוציואקונומי בינוני. שכונה צעירה ואחוז עולים גבוה

ארנונה הצעירה

נוסדה בשנת 2010 ומונה כ- 2200 תושבים/ות, מעמד סוציואקונומי בינוני- גבוה, אוכלוסיה בעיקרה "משפרת דיור" ומבוגרת.

הישגים משמעותיים מעבודה משותפת של התושבים והמינהל

המועמדים