הרב מרדכי תמים

נווה יעקב

כניסה לשכונה
אודות המועמד/ת:
בגדול פעיל חברתי. איש חינוך ומינהל. ופועל לקירוב לבבות.
הקמת מוסדות חינוך. מעגלי שיח. פעילות תרבותית נרחבת.